ทีม CLT

พิมพ์
หมวด: ทั่วไป
วันเผยแพร่

 

ทีมนำทางคลินิกโรงพยาบาลบ้านแพง

บริบท( Contex )

เจตจำนง / ความมุ่งหมาย ( Purpose )

ขอบเขตบริการ

       กำหนดแนวทางมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ตลอดทั้งกำกับดูแลการรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจนถึงการประเมินติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม  โดยครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา  ฟื้นฟูให้กับ

 ทีมสหวิชาชีพ  ตั้งแต่แรกรับจนถึงจำหน่ายผู้ป่วยและดูแลต่อเนื่องสู่ชุมชน

            ขอบเขตของการให้บริการ

               ให้การดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอำเภอบ้านแพง  เขตรอยต่อ และผู้ป่วยที่มาจากประเทศลาว ครอบคลุมการ 

           ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามนโยบายรัฐบาล 

          ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบประชากรอำเภอบ้านแพง มีจำนวน 33,430  คน

 

         10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

 

ลำดับ

โรค

จำนวน (ครั้ง)

1

HT

8,705

2

DM ( NIDDM)

4,310

3

Acute  nasopharyngitis  ( common  cold )

1,724

4

PU

1,404

5

Dyspepsia

1,368

6

Acute Bronchitis

1,235

7

Bronchitis  not  specific

1,223

8

Diarrhea and  Gastroentritis

977

9

Asthma

961

10

Gingivitis and periodontal diseases

955

            

         10 อันดับโรคผู้ป่วยใน

         

ลำดับ

โรค

จำนวน (ครั้ง)

1

Diarrhea and gastroenteritis

444

2

Senile cataract

284

3

Pneumonia

141

4

Acute Bronchitis

111

5

Neonatal  jaundice

78

6

Gastritis  and  duodenitis

72

7

Other disorders of conjuntiva

66

8

Pyeonephitis

65

9

Acute  pharyngitis

55

10

Dyspepsia

47

 

                                    แหล่งข้อมูล โปรแกรม Hos. Xp  1 ตค.54– 30 กย.55