เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 042-591-225

เกี่ยวกับ

bpimg

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

พันธกิจ

  • จัดบริการด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพ
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร สารสนเทศ และนวัตกรรม

ค่านิยม : PANG

P : Patient & Personel Safety (ปลอดภัย ทั้งผู้ให้ & ผู้รับ)
A : Achievementh Motivition (การมุ่งผลสัมฤทธิของงาน)
N : Network team (เครือข่ายมีประสิทธิภาพ)
G : Goal public health (ประชาชนมีสุขภาพดี)

อัตลักษณ์

พอเพียง สามัคคี มีวินัย

ติดต่อเรา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์