เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 042-591-225

Document

File Name Download
แบบฟอร์ม-ใบส่งซ่อมพัสดุและครุภัณฑ์
แบบฟอร์ม-ขอเบิกพัสดุ
แบบฟอร์ม-เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์ม-สัญญายืมเงินโครงการหรือไปราชการ
แบบฟอร์ม-ใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์ม-ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
แบบฟอร์ม-เบิกค่าศึกษาบุตร
แบบฟอร์ม-เบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์ม-ขออนุญาติใช้รถส่วนตัวไปราชการ
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตใช้รถยนต์
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตใช้เงิน UC
แบบฟอร์ม-ขอนุญาตไปราชการ
1

ติดต่อเรา