เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 042-591-225

ระบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านแพง

เพศ

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)

หัวข้อ พอใจมากที่สุด พอใจมาก ปานกลาง ไม่พอใจมาก ไม่พอใจมากที่สุด
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด

ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)

หัวข้อ พอใจมากที่สุด พอใจมาก ปานกลาง ไม่พอใจมาก ไม่พอใจมากที่สุด
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
2. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
3. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
5. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
6. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ติดต่อเรา