ดัชนีความโปร่งใส

EB1
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คลิกดูเนื้อหา
EB2
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ์้อจัดจ้าง
คลิกดูเนื้อหา
EB3
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปี
คลิกดูเนื้อหา
EB4
หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
คลิกดูเนื้อหา
EB5
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
คลิกดูเนื้อหา
EB6
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
คลิกดูเนื้อหา
EB7
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการนตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
คลิกดูเนื้อหา
EB8
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
คลิกดูเนื้อหา
EB9
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
คลิกดูเนื้อหา
EB10
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี
คลิกดูเนื้อหา
EB11
หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา
คลิกดูเนื้อหา
EB12
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี
คลิกดูเนื้อหา
EB13
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบมนการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ
คลิกดูเนื้อหา
EB14
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติรายการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
คลิกดูเนื้อหา
EB15
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
คลิกดูเนื้อหา
EB16
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
คลิกดูเนื้อหา
EB17
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
คลิกดูเนื้อหา
EB18
หน่วยงานมีการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
คลิกดูเนื้อหา
EB19
หน่วยงานมีการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
คลิกดูเนื้อหา
EB20
หน่วยงานมีการวิเคาระห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
คลิกดูเนื้อหา
EB21
หน่วยงานมีการจัดการความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อนในหน่วยงาน
คลิกดูเนื้อหา
EB22
หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
คลิกดูเนื้อหา
EB23
หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูเนื้อหา
EB24
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูเนื้อหา
EB25
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คลิกดูเนื้อหา
EB26
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
คลิกดูเนื้อหา