เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบ้านแพง

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
เลือกดาวน์โหลด
1
อนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
คลิก
2
อนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
คลิก
3
อนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
คลิก
4
อนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
คลิก
5
รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจ้าง ปี 2561
คลิก
6
รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2561
คลิก
7
แบบสรุปการจัดซื้อวัสุดุุปี 2562
คลิก
8
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
คลิก
9
ประกาศราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
คลิก
10
ประกาศราคากลางเครื่องปั่นฮีมาโตรคิด
คลิก
11
ประกาศราคากลางเครื่องแปลงสัญญาณภาพ
คลิก
12
ประกาศราคากลางเครื่องวันความดันโลหิต
คลิก
13
แผนเวชภัณฑ์มิใช่ยา
คลิก
14
แผนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2562
คลิก
15
แผนจัดซื้อวัสุดุ ปี 2562
คลิก
16
แผนการจัดซื้อวัสุดุทันตกรรม ปี 2562
คลิก
17
แผนการจัดซื้อยาปี 2562
คลิก
18
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี 2562
คลิก
19
แนวทางประกาศเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์่
คลิก
20
แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านแพงปี 2562
คลิก
21
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
คลิก
22
แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
คลิก
23
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
คลิก
24
อนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
คลิก
25
อนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
คลิก
26
อนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
คลิก