เอกสารภายในโรงพยาบาลบ้านแพง

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
เลือกดาวน์โหลด
1
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
คลิก
2
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
คลิก
3
ใบลาพักผ่อน
คลิก
4
ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุ/ครุภัณฑ์
คลิก
5
ใบขออนุญาตไปราชการ
คลิก
8
ใบโอนมารับราชการ
คลิก
6
ใบเบิกพัสดุ
คลิก
7
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
คลิก
8
ใบขอใช้ห้องประชุม
คลิก